ثبت نام دوره

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

کد : 834

مدت دوره : 21:00ساعت

استاد : بهمن متولی امام زاده حسین

مبلغ نهایی : 21,900,000 ريال

شروع : 1401/04/25

پایان : 1401/06/19

ظرفیت باقیمانده : 49