ثبت نام دوره

دادخواست نویسی

شروع 1401/05/02

پایان 1401/05/18

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 8,500,000 ريال

شروع: 1401/05/02

پایان: 1401/05/18

مهلت ثبت نام : 1401/05/18

مبلغ قبل از تخفیف : 8,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: 50

سطح دوره:

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

دسته بندی:

کد : 821

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :