ثبت نام دوره

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

شروع 1401/04/25

پایان 1401/06/19

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 21,900,000 ريال

شروع: 1401/04/25

پایان: 1401/06/19

مهلت ثبت نام : 1401/05/01

مبلغ قبل از تخفیف : 21,900,000 ريال

مبلغ نهایی : 21,900,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت باقیمانده: 49

سطح دوره:

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 21:00ساعت

دسته بندی:

کد : 834

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :